'Support to Electoral Processes and Democracy - STEP Democracy'

မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ (ကျား - မ ရေးရာ တန်းတူညီမှု ဖွံ့ဖြိုးကြီးပွား တိုးတက်ရေးအတွက် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း)

Overview