'Support to Electoral Processes and Democracy - STEP Democracy'

ရွေးကောက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လမ်းညွှန်

Overview

ရွေးကောက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လမ်းညွှန်

နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်စေ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းစာဆရာများဖြစ်စေ၊ ပညာရှင်များဖြစ်စေ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းများစွာတို့သည် လူမှုကွန်ရက် မီဒီယများအပေါ်စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုများအား စတင်စမ်းသပ် လုပ်ဆောင်လာကြပါသည်။ သမားရိုးကျ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမျးာတွင် အဆိုပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး နည်းစနစ်များကို လိုက်မီအောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ရွေးကောက်ပွဲများအတွင်း လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာလိုကြသည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို အသုံးပြနိုင်သည့် အများပြည်သူအတွက် ထုန်ပြန်ထားသော အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤလမ်းညွှန် စာအုပ်အား အထူးသဖြင့် မိမိတို့၏ နိုင်ငံများအတွင်းရှိ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာကြ သော အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံးများကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းစွာ အသုံးပြုထားပါသည်။

Download