'Support to Electoral Processes and Democracy - STEP Democracy'

ယုံကြည်အားကိုးထိုက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ အများပါဝင်သည့် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲများ

Overview